Group 21 Created with Sketch.

Regels zijn nuttig voor getalenteerde
mensen en schadelijk voor genieën.

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

AVG en privacy

Algemene Voorwaarden

artikel 1. Algemeen

In deze voorwaarden wordt gesproken over Theway2be, waaronder valt Theway2Learn, Theway2Develop en Theway2Business. Wanneer in dit document wordt gesproken over Theway2Be, worden ook Theway2Learn, Theway2Develop en Theway2Business bedoeld.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, inschrijving en overeenkomst tussen Theway2be en een student, cursist of deelnemer waarop Theway2Be deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De beschreven voorwaarden hieronder zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Theway2be, voor de uitvoering waarvan door Theway2Bederden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers of stagiaires van Theway2Be.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Theway2Be en de Afnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Theway2Be niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Theway2Be in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Theway2Be zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product, dienst of opleiding waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Theway2Be kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Tenzij ander vermeld, zijn de in aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Theway2Be niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Theway2Be en de afnemer wordt aangegaan voor de tijd die Theway2Be en de afnemer schriftelijk al dan niet door inschrijving zijn overeenkomen.
 2. Theway2Be heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Theway2Be is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Theway2Be is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Theway2Bekan worden gevergd.
 2. Indien Theway2Be tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 3. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Theway2Begerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 4 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Theway2Be aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 6 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer 75% het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Theway2Be aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert in de 8 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer 25% van het volledige bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan het Theway2Be aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Indien de Afnemer deelname aan trainingen, specialisaties of opleiding geheel of gedeeltelijk annuleert meer dan 8 weken voorafgaand aan de opleiding, training of cursus, dan is de afnemer niet verplicht een deel of het volledige bedrag van de overeenkomst te betalen Theway2Be.

artikel  5. Overmacht

 1. Theway2Be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Theway2Begeen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Theway2Beniet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Theway2Beheeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Theway2Be zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Theway2Be kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of uitbesteden aan een derde. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Theway2Be ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Theway2Begerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Theway2Be aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Theway2Beaangegeven. Theway2Beis gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Theway2Bekan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Theway2Be verschuldigde.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Theway2Beechter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7. Intellectuele eigendommen en Eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders overeengekomen behoudt Theway2Be de auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Theway2Beverstrekte handouts, teksten, oefeningen, plannen, modellen en syllabi. Deze stukken blijven eigendom van Theway2Be en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Theway2Be niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze
  worden gebruikt of verveelvoudigd.

artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Theway2Be is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Theway2Be, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Theway2Be verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 2. a) Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaken dan ook.
 3. b) Theway2Be is niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 4. c) Voor schade aan materieel of personen veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen of deelnemers van trainingen of coachsessies is Theway2Be niet aansprakelijk.

artikel 9. Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Theway2Be voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan Theway2Be toerekenbaar is.
 2. Indien Theway2Be uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Theway2Bezowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Theway2Be, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Theway2Be en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Theway2Be partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met behulp van mediation te beslechten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Theway2Be is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Theway2Be het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Theway2Be.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Theway2Be.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Privacyverklaring

Identiteit

Wanneer in deze privacyverklaring wordt gesproken over Theway2Be, dan wordt ook bedoeld: Theway2Learn, Theway2Develop en Theway2doBusiness.

Deze privacyverklaring is opgesteld door Theway2Be. U kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@theway2be.nl.

Verzamelen gegevens met uw toestemming

In sommige gevallen is het noodzakelijk om gegevens van onze (aankomende) studenten, klanten of van u als geïnteresseerde te registreren. Wij doen dit uitsluitend met uw toestemming en gaan hier altijd zeer zorgvuldig mee om. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens heeft aangeleverd. Deze zijn duidelijk leesbaar op het moment dat u uw gegevens invult en akkoord gaat. Redenen waarom wij gegevens van u nodig kunnen hebben zijn:

– Omdat u heeft aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

– Om u als student/ deelnemer op de hoogte te brengen van informatie die nodig is om uw opleiding, training of cursus te kunnen volgen.

– Om u op de hoogte te brengen van aanvullende trainingen, verdiepingen, specialisaties of annuleringen.

– Om contact met u op te kunnen nemen bij calamiteiten.

Wij vragen u per doel slechts de gegevens aan te leveren die minimaal nodig zijn om u zo optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn.

U bent altijd vrij om de aangeleverde gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen uit ons systeem. Dit doet u schriftelijk door bijvoorbeeld een mail te sturen. Wij beantwoorden u vraag binnen drie werkdagen (met uitzondering van de geldende vakanties) en zullen binnen een werkweek uw gegevens verwijderen of aanpassen.

Waar het gaat om de nieuwsbrief, kunt u zich altijd eenvoudig weer uitschrijven door op de knop afmelden te klikken. Indien uw email wijzigt en ons email-programma de nieuwsbrief niet meer af kan leveren. Worden uw gegevens na drie pogingen automatisch uit het systeem verwijderd. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen, kunt u uzelf weer aanmelden voor de nieuwsbrief via de site.

Ontvangers van verzamelde gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend door medewerkers en trainers van Theway2Be gebruikt. In sommige gevallen worden gegevens van studenten gedeeld met derden ten behoeve van de praktische ondersteuning in het coachen tijdens de opleiding (denk aan delen met coachees). Het gaat dan om de naam en een email adres. Dit gebeurt alleen met toestemming van de studenten zelf. Tevens worden gegevens ontvangen door middel van een persoonlijk gesprek met u.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw gegevens worden verzameld via inschrijfformulieren in een beveiligde website omgeving. Wij maken gebruik van nieuwsbriefprogramma’s die eveneens voldoen aan de AVG richtlijnen. Daarnaast worden gegevens verkregen via persoonlijke gesprekken met de studenten. Deze gegevens worden bewaard in een gesloten netwerk dat alleen toegankelijk is voor een beperkt aantal medewerkers van het Theway2Be.

Wanneer uw gegevens ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch verloren gaan, wordt dit gemeld bij Solopartners. Een onafhankelijk orgaan voor klachten.